47 experts in "data mining" found.
Showing results 1-25:

Profile Photo of Yau Shu Wong

Yau Shu Wong

Expert In:

View Profile
Profile Photo of Haym Hirsh

Haym Hirsh

Expert In:

View Profile
Profile Photo of Rachel Pottinger

Rachel Pottinger

View Profile
Profile Photo of Russell Steele

Russell Steele

View Profile
Profile Photo of Mladen Kolar

Mladen Kolar

Expert In:

View Profile
Profile Photo of Veronika Rockova

Veronika Rockova

Expert In:

View Profile
Profile Photo of David Benson Skillicorn

David Benson Skillicorn

View Profile
Profile Photo of William Welch

William Welch

Expert In:

View Profile
Profile Photo of Stan Matwin

Stan Matwin

Expert In:

View Profile

Page 1 of 2 Next